תקנון האתר

תקנון האתר – כללי

1. אתר "רעיונות למתנות מקוריות מתנות ליום הולדת" – להלן האתר מפעיל ומנהל מרכז מכירות וירטואלי לשימוש משתמשי האינטרנט
בארץ ובעולם.

2. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מופנה לשני המינים באופן שווה.

3. האתר מאפשר למשתמשי האינטרנט להזמין ולקבל מתנות שונות שוברי מתנות ליום הולדת ולמגוון אירועים
לשימוש אישי או לשלוח כמתנה להלן " מקבלי המתנות"

4. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי כל הנתונים שיוזנו על ידם בביצוע רכישות באתר – יהיו נתונים אמתיים לרבות שמות , כתובות, טלפונים וכתובות דואר אלקטרוני.

5. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי בעת הזמנת מוצרים – קראו את תקנון האתר , מצאו אותו ברור ומובן ואין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם כל טענה/ תביעה/ דרישה מבעלי האתר/ מפעיליו / ומנהליו ו/או מי מטעמם, עקב שימוש באתר.

6. כל התמונות בפרסומים השונים של "רעיונות למתנות מקוריות, מתנות ליום הולדת" ושל הספקים הנם לשם המחשה בלבד, ואין להסתמך עליהם בהזמנת המתנה/חוויה.

7. ההנאה מהמתנה/חוויה תלויה במזג האוויר . הלקוח אחראי לוודא עם רעיונות למתנות מקוריות, מתנות ליום הולדת והספק בסמוך למועד קיום ההזמנה כי תנאי מזג האוויר מאפשרים ביצוע המתנה/חוויה.

תנאי שימוש ורכישה

8. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 ובעת ההזמנה ברשותו כרטיס אשראי תקף
בישראל – על שמו.

9. כל רכישה באתר לרבות רכישה בעסקה טלפונית תהא כפופה לאישור חברת האשראי המתאימה.
מפעילי האתר לא יספקו את המתנה/שרות אם התשלום סורב על ידי חברת האשראי.

10. מזמין מתנה/ חוויה המבטל 7 ימים מהתאריך המבוקש יחויב ב- 200 ש"ח דמי טיפול.

11. במקרה של ביטול ללא הודעה מוקדמת ו/או אי התייצבות במועד שנקבע ( הפלגה/טיסה /ספא וכדומה ) יחויב המזמין בכל עלות ההזמנה.

12. דחיית מועד המתנה/ שרות 3 ימים לפני המועד שנקבע יחויב הלקוח ב – 99 ש"ח דמי טיפול.

13. המזמין במקרה שהמתנה/חוויה תבוטל ע"י הספק לאחר תיאום עם הלקוח, בשל מניעה לספק את החוויה במועד, בין היתר, בעקבות מחלה, קלקול,בעיה טכנית,כוח עליון,או כל אירוע חיצוני אחר , שאינו בשליטת הספק, תהיה ללקוח אפשרות לתאם מועד חלופי למתנה/חוויה או להחליף מתנה/חוויה בערך כספי דומה, או לקבל החזר כספי בשווי הרכישה ובקיזוז 200 ש"ח דמי טיפול ובשום מקרה לא יותר משווי הרכישה .הערך יקבע ע"פ שיקול דעת רעיונות למתנות מקוריות, מתנות ליום הולדת ורעיונות למתנות מקוריות, מתנות ליום הולדת לא תהיה אחראית לכל הפסד או הוצאה שתיגרם ללקוח בקשר עם מקרה שכזה.

14. מערכת האתר מאובטחת ברמה גבוהה ומבטיחה למשתמשים חיסיון מלא על פרטיהם. מפעילי האתר מתחייבים לא להעביר שום פרט ו/או מידע לצד שלישי.

15. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את האתר ותכניו מעת לעת את סוגי המוצרים, המחירים, וכל הקשור לאתר ללא הודעה מראש.

16. במהלך פרסום מבצעים , רכישת שובר ומימושו הנה אך ורק לגורמים פרטיים שאינם מסחריים . והיה ונרכש השובר ע"י גוף מסחרי במישרין או בעקיפין לא ניתן יהיה לממשו ולא יינתן עבורו החזר כספי.

17. מערכת האתר ומפעילי האתר מחויבים לתקנון זה במלואו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה בהתאם לתנאי השוק / דרישות הלקוחות ועוד.

אחריות

18. "רעיונות למתנות מקוריות מתנות ליום הולדת" לא תישא באחריות מכל סוג, לגבי מתן שירותי המתנה/חוויה ע"י הספק . הנאת הלקוח מן המתנה/חוויה , טיב המתנה/חוויה, ביצוע המתנה/חוויה, איכות המתנה/חוויה, משך המתנה/חוויה, מועד המתנה/חוויה או כל עניין אחר בקשר עם המתנה/חוויה וכל טענה של הלקוח בקשר למתנה/חוויה תופנה לספק בלבד.

19. הלקוח מצהיר כי יראה בספק המתנה/חוויה אחראי בלעדי לשביעות רצונו המלאה מהמתנה/חוויה.

20. מערכת האתר ומפעילי האתר עורכים סרטוני אנימציה קצרים שניתנים במתנה בנוסף לכל מתנה שהלקוח קונה/מזמין מהאתר. הסרטונים מועלים לפלטפורמות לסרטוני אנימציה כדוגמת יוטיוב כסרטונים ציבוריים, אלא אם כן ביקש מראש מזמין המתנה כי הסרטון יישאר פרטי.

21. סמכות השיפוט הייחודית לכל תביעה בקשר עם מתנה/חוויה עם תקנון זה, מסורה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

Call Now Button